wtorek, 30 kwietnia 2013

Need to become a "sun" then people will saw you


Need to become a "sun" then people  will saw you. The smile on your face and a firm but not rushed just step back and admire the beautiful flowers. Here's me and my one days I love the sun! My hair brighten up, I want to smile. Just smile , wear colorful clothes and you  will stand out from the crowd. People go on sad, dressed in gray and lifeless. They’re unavailable  and walking like dead.

Wystarczy stać się „słońcem” aby ludzie Cie zobaczyli.Uśmiech na twarzy i pewny ale nie śpieszący się krok i podziwiane pięknych kwiatów. Oto ja  i  mój już któryś dzień z kolei, uwielbiam słońce ! Moje włosy wyjaśniały , mam ochotę się uśmiechać. Wystarczy uśmiech kolorowe ubranie i już wyróżniamy się z tłumu. Ludzie dalej chodzą smutni , ubrani na szaro i bez życia. Chodzą jak śnięci i zachodzą drogę.Dress skirt wear sunglasses, take a camera and go out in this colorful world. Everything is more  color and alive even more. I still need a place without tourists and people. Colorful ice cream parlor these new and these old grow up from the ground, stalls with various things grew from the ground and the grass grew and at the end you can easily sit down and think about it all, without haste, without nerves you just watch the people as it is in a hurry, annoyed by the sun  complaining and yet not long ago everyone complained about the snow and cold? And so the bad and bad is true heat is unbearable but why immediately complain about all the heat?


Ubrać spódniczkę założyć okulary przeciwsłoneczne , wziąć aparat i wyjść w ten kolorowy świat. Wszystko nabrało kolorów i życia jeszcze bardziej. Brakuje jeszcze tylko miejsca bez turystów i ludzi. Kolorowe budki z lodami te nowe i te stare wyszły z ukrycia , stragany z przeróżnymi rzeczami wyrosły jak z pod ziemi,  trawa urosła i można spokojnie na kocu usiąść i pomyśleć nad tym wszystkim bez pośpiechu , bez nerwów po prostu poobserwować ludzi jak się ciągle śpieszą , denerwują na słońce i na nie narzekają a jeszcze nie dawno wszyscy narzekali na śnieg i chłód? I tak im źle i tak źle co prawda upał jest nie do zniesienia ale po co od razu narzekać na całe ciepło?

czwartek, 25 kwietnia 2013

For me it's better to get along with man than with woman


 
For me it's better to get along with man than with woman. I don't know exactly why. Men are telling you everything straight away. They can't buy clothes like you , copy your moves and things you like. They see everything from different view. They're very useful in many things. Women let me down too much times. In men good thing is that if you know one for very long time like from primary school you can teach him and make to understand that your humours are there and will be forever. You can insult man but they don't like to have unsolved things and fights so they'lltalk about issues. They'll go for compromise and they're very reliable. Because of honour they will do what they premised no matter the price is. You can relay on man because they're more reliable and helpful and loyal.
 
Lepiej mi się dogadać z mężczyznami niż z kobietami. Czemu dokładnie nie wiem. Faceci mówią wszystko w prost nie mogą odgapic ubrań , zachowań i upodobań. Patrzą na wszystko od innej strony. Są bardzo przydatni w wielu sprawach. Na kobietach tyle razy się przejechałam i zawiodłam. W facetach dobre jest też to że jeżeli znamy jakiegoś bardzo długo np od podstawówki to można go ułożyć pod siebie żeby przyjął nasze humory jako coś co poprostu jest. Przykład : faceta można obrazić ale nie lubia mieć nie wyjaśnionych spraw więc porozmawiają o problemie pójdą na kompromis i są bardzo słowni i honorowi że względu na honor przyznają się do błędu i zrobią co obiecali.
 
 

sobota, 20 kwietnia 2013

People do NOT like constructive criticism

Sometimes people prefer to lie in order to have a better opinion of theirself to hide all their imperfections, and more. If one man says to another some truth, it gets his point. This person preferred not to know, pretending in front of the yourself .People lie to theirselves to feel better, so when someone tells them the truth it hurt even more.Often we see people showing something made by themselves and saying that is ugly, not good, not successful and give it to people online just because they want to hear and see that this is “good” what it is beautiful because people do not tell the truth to the people not to hurt but out of pure politeness that lie only worsen the situation of the person. Constructive criticism these days it's very unacceptable by people almost everybody are "hating on each other" instead of writing what should do to be able to improve and advise. So it is easier for people to lie, do not listen to the truth, telling the things that fit their lives better, but is not the point in life.

Czasem ludzie wolą kłamać, by mieć lepszą opinię o sobie, żeby ukrywać wszystkie swoje niedoskonałości i nie tylko. Jeśli jeden człowiek powie drugiemu jakąś prawdę, to trafia w jego punkt. Ta osoba wolała tego nie wiedzieć, udając przed samym sobą.Ludzie sami siebie okłamują aby lepiej się czuć , dlatego gdy ktoś powie im prawde tak bardzo ich to boli.
Często widzimy jak ludzie pokazują coś co według ich samych jest brzydkie, nie fajnie, nie udane i dają to na forum do ludzi tylko po to żeby nasłuchać się jakie to jest piękne bo ludzie nie powiedzą prawdy aby tej osoby nie skrzywdzić z czystej grzeczności ale takim kłamstwem tylko pogarszają sytuacje tej osoby. Konstruktywna krytyka w tych czasach jest już wręcz prawie zerowa ludzie tylko się „hejtują” zamiast napisać co by mogła dana osoba poprawić i doradzić. Tak jest ludziom łatwiej kłamać , nie słuchać prawdy, wmawiać sobie rzeczy które im pasują żyje się lepiej , ale nie o to chodzi w życiu.

 
 

There will always be one person that doesn’t like something and will try to show what but by encountered anger and negativity of people because these days it’s not acceptable to use constructive criticism because it’s all “wrong”.
The truth is. Better bitter truth is better than a sweetest lie.Let's take criticism opened as a compliment to us and treat it as a guide.

Zawsze znajdzie się jedna osoba której coś się nie podoba i będzie próbować pokazać co ale napotka wielką złość i negatywność od ludzi bo teraz jest to nie do przyjęcia gdy coś się krytykuje.
Prawda jest taka. Lepsza gorzka prawda niż najsłodsze kłamstwo.
Przyjmujmy krytyke jak komplementy otwarcie i traktujmy je jako wskazówki

czwartek, 11 kwietnia 2013

One mini doesn't make spring


After each winter, it's time for the first few really sunny days. When get up in the morning, you look out the window and immediately somehow you feel better. The morning rays of the rising sun gently massage your face. The morning is no longer gray and hazy. It is bright and warm in appearance. The world is waking up from hibernation. Again tables will appear in front of cafes, beautiful flowers and green grass will grow where you can lay out a blanket, lie down and just relax in the warmth of the sun. Birds are singing, you want to go out and not come back until it's dark and cold it's tempting to go out in the morning and soak up the warmth and sunshine. People are starting to go out to the streets, shedding riders on each side it's spring and you can feel it.

Po każdej zimie przychodzi czas na te pierwsze kilka naprawdę słonecznych dni. Wstajesz wtedy rano, spoglądasz za okno i od razu jakoś Ci lepiej. Poranne promienie wschodzącego słońca delikatnie masują Twoją twarz. Poranek nie jest już szary i zamglony. Teraz jest jasny i ciepły z wyglądu. Świat się budzi z zimowego snu. Znowu pojawią sie stoliki przed kawiarniami , piękne kwiatki i zielona trawa na której będzie można rozłożyćkoc , położyć się i po prostu odpocząć w cieple słońca. Ptaki śpiewają , ażchce się wyjść z domu i nie wracać póki nie będzie ciemno i chłodno ma sięochotę wyjść rano i napawać się tym ciepłem i słońcem. Ludzie zaczynają wychodzić na ulice , motocykliści wysypują się z każdej strony czuć że wiosna już jest.


 
 
 
I've noticed that many blogs have been "dormant" because of the weather and the inability to take pictures of interesting entries have been replaced by large amounts of text, such as beautiful colorful clothes with gray jackets, I'm tired of wearing the jacket and the lack of opportunity to show myself and humor through the clothes as I did in Last year, at the same time.

Zauważyłam że wiele blogów zostało „uśpionych” z powodu pogody i braku możliwości robienia ciekawych wpisów zdjęcia zostały zastąpione dużą ilością tekstu tak jak piekne kolorowe ubrania szarymi kurtkami , mam już dość noszenia kurtki i braku możliwości pokazania siebie oraz humoru przez ubrania tak jak to robiłam w tamtym roku o tej samej porze.