piątek, 28 czerwca 2013

23


Each of us has a favorite number and each of us has an important date for us. Sweatshirt with the number 23 is not random selected after adding the digits 2 and 3 it’s 5 and this is by far my favorite number, but what really is behind the 23? December 23, 2007 I met a person who changed my life for the better someone who is with me all the time no matter what - it's my best friend Matthew. (Yes I know you do not believe in male- female friendship ) He was with me when  all people turn away from me ,  when I had moments of anger (there was and  it’s still a lot of that moments) He was when I insisted sadness and joy , he knows me like no one else I do not know how but he does know how to read from my eyes (which is intriguing), knows best what I need and chased each of my boyfriend, but for that he wouldn’t think too well about self  and didn’t rest on his laurels He is a terrible MEND , mindless, crazy and stupid as a shoe, but  You can always rely on this fool. I don’t know what I'd do without him, probably blog would never have existed without his sweated shoots- Yes he takes photos on the blog - I wouldn’t have completed all homework assignments on time, I wouldn’t now have  that what on present moment gives me incredible joy.

Każdy z nas ma swoją ulubioną liczbę i każdy z nas ma też dla nas ważne daty. Bluza z liczbą 23 nie jest przypadkowo wybrana po dodaniu cyfr 2 i 3 wychodzi 5 a to zdecydowanie moja ulubiona cyfra, ale co tak naprawdę się kryje za 23. 23 grudnia 2007 poznałam osobę która zmieniła całe moje życie na lepsze kogoś kto jest ze mną cały czas bez względu na wszystko – jest to mój najlepszy przyjaciel Mateusz. (Tak wiem, nie wierzycie w przyjaźń damsko-męską) Był ze mną kiedy wszyscy się odwracali, był kiedy miałam chwile złości ( a takich było i jest sporo) był kiedy nastawał smutek i kiedy nastawała radość, zna mnie jak nikt inny nie wiem jak on to robi ale umie czytać w moich oczu (co jest intrygujące), wie najlepiej co mi potrzeba i przegania każdego mojego chłopaka, ale żeby mu się za dobrze nie zrobiło i nie spoczął na laurach to jest okropną mendą, jest bezmyślny, stuknięty i głupi jak but, ale na tego głupka mogę zawsze polegać. Nie wiem co bym bez niego zrobiła, zapewne blog by nigdy nie zaistniał bez jego zdjęciowych wypocin – tak to on robi mi zdjęcia na bloga – nie miałabym wszystkich zadań domowych oddanych na czas, nie miałabym nic co teraz na chwile obecną sprawia mi niesamowitą radość. 

Sweatshirt comes from SHOOTGIRL  I really, really wanted to have a personalized hoodie or something that would have been created just for me. The desire to have that sweatshirt was so great that immediately after seeing all the miracles from shootgirl I had to have it. Shootgirl Thank you for  fulfilling my dream of personalized sweatshirt, it has become one of my favorites and took honour  place in my wardrobe.

Bluza pochodzi z shootgirl bardzo, ale to bardzo chciałam mieć personalizowaną bluzę bądź coś co byłoby stworzone tylko dla mnie. Chęć posiadania takiej bluzy była tak wielka, że od razu po zobaczeniu tego cuda musiałam ją mieć. Dziękuję shootgirl za to że spełniła moje marzenie o personalizowanej bluzie, stała się ona jedną z moich ulubionych i zajęła honorowe miejsce w mojej garderobie. 


niedziela, 23 czerwca 2013

Jealousy

Each of us ever met with jealousy. Admit that it is not very pleasant feeling , You can be jealous about clothes you colleague have, or you can be jealous of a person. Sometimes I tend to envy something it such that my friend goes on holiday to Egypt nice warm while I have to freeze in snowy Poland, it happens that I browse a foreign blogs or simple pictures in internet that makes me extremely jealous of those who are in Florida or LA or even elsewhere is warm, over there everything is different and amazing . Hate is just driven similar to that feeling in those days, everyone envies something to another person. We have to watch that in envy and hate we don’t to lose the sense of your actions, so as not to live one's life trying to be exactly the same.

Każdy z nas kiedyś spotkał się z uczuciem zazdrości. Przyznacie, że nie należy ono do najprzyjemniejszych, zazdrościć można np. ubrań koleżance, bądź zazdrosnym można być o jakąś osobę. Czasem bywam o coś zazdrosna np. o to że moja koleżanka wyjeżdża na ferie do cieplutkiego Egiptu podczas gdy ja muszę marznąć w zaśnieżonej Polsce, bywa i tak że jak przeglądam zagraniczne blogi bądź zwykłe zdjęcia to niesamowicie zazdroszczę tym którzy są gdzie indziej na ciepłej Florydzie czy w LA wszystko jest takie inne i niesamowite. Nienawiść to podobnie napędzane uczucie , w tych czasach każdy czegoś zazdrości drugiej osobie. Musimy się pilnować żeby w zazdrości i nienawiści nie zgubić sensu swoich działań , żeby nie żyć czyimś życiem starając się mieć dokładnie to samo.

It is easy to feel jealous for people by simple things often can rightly accuse people of spoiled bourgeois lifestyle and simply be jealous, but instead just being jealous people can take matters into their own hands and earn something and have the satisfaction of more than the person who got it on the tray. You should work on your life , dreams, desires, things and places that we like to be at reach of your hand. Nobody said it would be easy, but it will pay off.

Łatwo jest żywić zazdrość do ludzi nawet o proste rzeczy , często słusznie można posądzać ludzi o rozpieszczony, burżuazyjny styl życia i najzwyczajniej być zazdrosnym, ale zamiast tak zazdrościć tym ludziom można wziąć sprawy w swoje ręce i zapracować na coś i mieć z tego satysfakcje większą niż ta osoba która dostała to na tacy. Warto popracować nad swoim życiem żeby marzenia , pragnienia, rzeczy i miejsca które nam się podobają były na wyciągnięcie ręki. Nikt nie mówi , że będzie łatwo , ale się opłaci.


"Everyone in life has to determine its own course and not deviate regardless of the storms”
„Każdy w życiu musi wyznaczyć swój własny kurs i nie zbaczać bez względu na sztormy”


niedziela, 2 czerwca 2013

My favourites at this time

Hi all,
I was browsing all my posts from the beginning of blogging to the last entry, and I thought it was time for something new Today's post is about my favorite products that I bought very recently and I appealed to.
Cześć wszystkim,
Przeglądam moje wszystkie posty, od początków blogowania po ostatni wpis i pomyślałam, że czas na coś nowego. Dzisiejszy post będzie o moich ulubionych produktach które zakupiłam bardzo niedawno i bardzo mi przypadły do gustu.

1. Brown paint from miss spots, perfect to spread through the stout bursh, not exposed, it costs about 7 zł and most importantly, it lasts for very long time
2. Conditioner from Eveline I already have on your list of favorites for about the year, is the basis for all paint and varnish itself is
3. Beige paint from miss spots and brown paint is distributed exactly is durable and really like it
1. Brązowy lakier z miss spoty, doskonale się rozprowadza dzięki grubemu pędzelkowi, nie prześwituje, kosztuje ok.7 zł a co najważniejsze utrzymuje się bardzo długo.
2. Odżywkę z Eveline mam już na twojej liście ulubionych od roku, jest bazą pod każdy lakier jak i sam jest lakierem.
3. Beżowy lakier z miss spoty, jak i brązowy lakier rozprowadza się dokładnie, jest trwały i bardzo go lubię.

4 Johnson's Baby Oil is so soothing. It smells like I actually calling it “little babys” scent, leaves skin soft and fragrant for a very long time for what for me is a big plus
5 C-Thru is my favorite scent I’ve had, my mom uses it for 5 years so I can say that it reminds me of my mom ♥. It has a delicate flavor, and I really like
4. Oliwka Johnson's baby ma kojący tzw. przeze mnie 'bejbisiowy' zapach, pozostawia skórę miękką i pachnącą na bardzo długo za co u mnie ma duży plus.
5. C-thru to mój ulubiony zapach jaki dotychczas miałam, moja mama używa go od 5 lat wiec można powiedzieć, że kojarzy mi się z mamą ♥. Ma delikatny zapach, a takie bardzo lubię.


Weather doesn’t spoil us, so you can without remorse spend the day sitting at home and relax my activity for the day was reading the book, filtration cocoa drink and smelling my 'little babys' olives ♥
Pogoda nas nie rozpieszcza, więc można bez wyrzutów sumienia cały dzień siedzieć w domu i wypoczywać. Moim zajęciem na dzisiaj było czytanie książki, sączenie kakałka i wąchanie mojej 'bejbisiowej' oliwki♥
And how are you spending this rainy evening?
A wy jak spędacie ten deszczowy wieczór ?

passion


What is passion for me? It is something that you give yourself endlessly, something that you enjoy doing. Unfortunately, today we are afraid to show people what you really like, we are afraid of rejection and insults at us, myself I’m the perfect example. For this entry I was inspired by my friend, and not without reason. Sitting on my bed we talked about who we would like to be in the future suddenly she began to speak, I can’t say I wasn’t very interested in how she spoke about these professions. First proffesion she choose was ER ward at the hospital. Being a lifeguard is not a simple event, you must have a calling, every day you have to save someone's life is amazing that people life is up to you. Rescuers should get every day medals for bravery I think that not only one person would panicked doing basic CPR.
Czym dla mnie jest pasja? Jest to coś czemu się poświęcasz bezgranicznie, coś co lubisz robić. Niestety dzisiaj boimy się pokazać ludziom co tak naprawdę lubimy, boimy się odrzucenia i obelg w naszą stronę, sama jestem tego idealnym przykładem. Do tego wpisu zainspirowała mnie moja przyjaciółka, nie bez powodu. Siedząc u mnie na łóżku rozmawiałyśmy o tym kim chciałybyśmy być w przyszłości nagle zaczęła mówić, Nie powiem, bardzo mnie zainteresowało to jak mówiła o tych zawodach. Jako pierwszy zawód wybrała ratownika na oddziale sor w szpitalu. Bycie ratownikiem nie należy do prostych zawodów, trzeba mieć powołanie, codziennie trzeba ratować komuś życie to niesamowite że ludzie życie zależy tylko od Ciebie. Ratownicy powinni dostawać co dzień medale za odwagę myślę że nie jedna osoba spanikowałaby udzielając podstawowej resuscytacji.

The second and final profession which could she exchanged gynecologist, wants to carry pregnancies and receive births. "I have the opportunity to participate in the first breaths of little man ' she spoke about it with the acquisition, the passion aroused just thinking about how wonderful it would feel if it contributed to the fact that for world would come a little child. And what is my passion? I love to write, everyday life gives me inspiration to simple text, it’s making me really happy.
Drugim zawodem i ostatnim jaki wymieniła było zostanie ginekologiem, chciałaby prowadzić ciąże i odbierać porody. ‘I mieć możliwość uczestniczyć w pierwszych oddechach małego człowieka’ mówiła o tym z przejęciem, z pasją cieszyła się na samą myśl o tym jak cudownie by się czuła gdyby się przyczyniła do tego, że na świat przyszłoby małe dziecko. A jaką ja mam pasje? Uwielbiam pisać, codzienne życie daje mi inspiracje do prostych tekstów, to mnie naprawdę cieszy.
Nataliannan ♥