sobota, 29 grudnia 2012

Change something for better


Nem Year it's perfects time to change something for better. This is one of many chances when we have a possibility for making decisions. Some people decides for only one New Year resolution but I thought that every month I'm gonna challange myself for making everything better. But my main resolution for New Year is to be more organised. I think that it's great time to learn how to manage my time and of cours money(with that is very bad)

Nowy rok to doskonały okres na to aby zmienić coś na lepsze. To jedna z niewielu okazji kiedy mamy możliwość podjąć decyzję zmian. Jedni raz do roku decydują się na jedno noworoczne postanowienie, a ja pomyślałam, że co miesiąc będę stawiała sobie wyzwania aby było lepiej. Lecz moim głównym postaniowieniem noworoczny jest to żebym stała się zorganizowana. Myślę, że to doskonały czas na to abym nauczyła się gospodarować czasem i rzecz jasna pieniędzmi (z czym jest cienko).


End of the year is summation of the whole 366 days.What caused smile on our faces?What we haven't done? What mistakes we did? Do we regret something?Who we met? I think it's good to sum whole year because You can avoid mistakes You've done.  I wish for everyone that this year will be better, to your provisions finally be applied in the implementation and that you fulfill your  dreams! :)

Zakończenie roku to podsumowanie całych 366 dni. Co sprawiało na naszych twarzach uśmiech? Czego nie zrobiliśmy? Jakie popełniliśmy błędy? Czy czegoś żałujemy? Kogo poznaliśmy?. Myślę że warto jest podsumować sobie cały rok, ponieważ uniknie się tych samych błędów. Każdemu życzę aby ten rok był lepszy, żeby wasze postanowienia weszły w realizację i żebyście spełniali marzenia! :)

niedziela, 16 grudnia 2012

Scottish skirt

Sometimes we meet certain people in our lives, sometimes they are not able to be liked by us. Their behavior or their appearance scares us from them or blocking us to accept them. I'm pretty recognizable person in school, I'm not like the others I stand out, and people that are standing out at my school it’s I can say small group. By nature I am a quiet person who likes no conflicts, and people still have a negative opinion of me-why? - Because I'm different. In those days it’s even hard to be original and be yourself , because either people do not like it, or so they are into something that you bring that they are copying it. At some point when they realize that they are no better they start to compete at any cost. That is the reality.

Czasami napotykamy pewne osoby w naszym życiu, czasami ich nie jesteśmy w stanie polubić. Ich zachowanie, ich wygląd nas odstrasza bądź jest to dla nas nie do przyjęcia. Jestem dość rozpoznawalną osobą w szkole, nie jestem jak inni wyróżniam się, a takich osób w mojej szkole jest bardzo mało. Z natury jestem cichą osobą, nie lubiącą konfliktów, a mimo to ludzie mają o mnie negatywne zdanie –czemu? – ponieważ jestem inna. W tych czasach już nawet trudno być oryginalnym i sobą, bo albo ludziom się to nie podoba, albo tak im się podoba, że najzwyczajniej w świecie odgapiają. W pewnym momencie kiedy zdają sobie sprawę, że nie są lepsi to zaczynają rywalizować za wszelką cenę. Taka jest rzeczywistość.

 
Last time I watched show of Chanel (http://www.youtube.com/watch?v=lyowoW0OwtA)where appeared in it the elements of the tartan, once I added an entry with a Scottish skirt, so I would say I was ahead of the fashion world I'm laughing even that Karl Lagerfeld was inspired by me - haha of course it's just a dream
 
Ostatnio oglądałam pokaz Chanel (http://www.youtube.com/watch?v=lyowoW0OwtA) pojawiły w nim się elementy w szkocką kratkę, kiedyś dodałam wpis ze szkocką spódniczką, więc mogę śmiało powiedzieć że wyprzedziłam świat mody  Śmieję się nawet, że Karl Lagerfeld zainspirował się mną – haha oczywiście to tylko marzenia

sobota, 10 listopada 2012

While watching the lifes of others

It's amazing at how quickly we can get to know the person that we didn’t know how easy it after her dress, gestures, you can find out how this person feels. Sometimes I sit there for a long time in the park and watch the ongoing life beside me. Snatches of conversations strangers, let me look insidiously into their lives. Each of these people is attributed to my story, I guess where they work or where such a hurry.

To niesamowite w jak krótkim czasie możemy poznać osobę którą jeszcze nie znaliśmy, jak łatwo po jej ubiorze, gestach można dowiedzieć się jak ta osoba się czuje. Siedzę czasem tak przez dłuższy czas w parku i obserwuję toczące się obok mnie życie. Urywki rozmów zupełnie obcych ludzi, pozwalają mi podstępnie zaglądać do ich życia. Każdemu z tych ludzi przypisywana jest przeze mnie historia, zgaduje gdzie pracują bądź gdzie się tak spieszą.With my daily observations I saw my neighbor he is an older gentleman who every morning at 7.05 goes to the corner store and buy bread, but about 7.15 and it comes back and eat heel of bread. His usual attire is khaki pants, beige jacket and this hat. He seems very nice and warm.
 

Z moich codziennych obserwacji dostrzegłam sąsiada jest to starszy pan który co rano o 7.05 wychodzi do sklepu za rogiem i kupuje chleb, a o 7.15 wraca i je piętkę chleba. Jego ubiór jest zwyczajny spodnie khaki, beżowa kurtka i do tego czapeczka. Sprawia wrażenie bardzo miłego i ciepłego.

niedziela, 28 października 2012

personality

People without their own personality. Unfortunately I was very touched with that person. At start it's all great , you are getting know each other, spending time together, later you discover same passions , you see that can't be seen in first look. Later when you're incredibly similar to yourselves this person takes your characteristics , your special moves , starts dress like you and worst is that this person starts to annoy you.This person which was not long time ago your best friend becomes your rival and starts battle about everything in effect person with stolen personality looses. After this loose we're starting to really understand what we was discovering at begining in that person that it wasn't herself personality but it was ours and that person without it , it won't even live. That situation very closed me into person which can't trust that easy. I need much time to trust someone. This very sad and painful experience caused that I'm careful and it's hard to open for me to new people. My goal is break my shyness.en personality looses. After this loose we're starting to really understand what we was discovering at begining in that person that it wasn't herself personality but it was ours and that person without it , it won't even live.

Ludzie bez własnej osobowości. Niestety zostałam bardzo poważnie dotknięta przez taką osobę. Na początku jest super, poznajecie się spędzacie mnóstwo czasu ze sobą, później odkrywacie wspólne pasje, style czego na pierwszy rzut oka nie było widać. Następnie kiedy już jesteście niesamowicie podobni ten ktoś przejmuje twoje cechy, twoje charakterystyczne zachowania, zaczyna się tak samo ubierać i co gorsza zaczyna coraz bardziej Cię to irytować. Człowiek który jeszcze niedawno był twoim najlepszym przyjacielem staje się konkurencją i zaczynacie rywalizować ze sobą o wszystko, a w efekcie osoba której zabrano osobowość przegrywa. Po przegranej zaczynamy rozumieć że tak naprawdę to co na początku zaczęliśmy odkrywać wspólnego w tej osobie nie było jej osobowością tylko naszą i tak naprawdę ten ktoś nigdy nie istniał.
 

That situation very closed me into person which can't trust that easy. I need much time to trust someone. This very sad and painful experience caused that I'm careful and it's hard to open for me to new people.

Wyżej opisana sytuacja bardzo mnie zraziła a w efekcie tego stałam się nie ufną osobą. Potrzebuje dużo czasu na to by komuś powierzyć swoje zaufanie. Przez to przykre doświadczenie stałam się uważna dlatego trudno mi się od razu otwierać na nowe znajomości.

My goal is to break my shyness.
Mój cel to dążyć do tego żeby przezwyciężyć nieśmiałość.

 
 
 

sobota, 27 października 2012

Dream


Sometimes without dreams you don't have goal to reach in life. Without aiming anything you can't have satisfaction with the things you can achieve. Everyone have dreams these small and those bigger. Sometimes we are counting on that if we blow out the candles on the every year birthday cake they become true or find four-leaf clover. Some people say that only stupid person chases the dreams, but it's not true because dreams are the most important thing you can direct with. For example I know guy who wanted to be a journalist and meet famous people, maybe by the time become one of them. He made it , it made him to pay the price, work- it still does- but he made his dream come true in addition very hard to implement. He showed me how much you can achieve when you have determination , courage confident of yourself.

Człowiek bez marzeń nie ma do czego dążyć w życiu. Nie dążąc do niczego nie ma satysfakcji z rzeczy które mógłby osiągnąć. Każdy ma marzenia, jedni mniejsze drudzy większe. Czasami liczymy na to że się spełnią kiedy zdmuchujemy coroczne świeczki na torcie czy znajdziemy szczęśliwą koniczynkę. Niektórzy mówią że tylko głupi podąża za marzeniami, ale to nie prawda bo marzenia to jedna z ważniejszych rzeczy którymi można się kierować. Na przykład podam pewnego chłopaka który pragnął być dziennikarzem i spotykać się ze sławnymi ludźmi, a z czasem sam stać się jednym z nich. Udało mu się, kosztowało go to wiele pracy - dalej kosztuje – ale spełnił swoje marzenie i to w dodatku nie łatwe do zrealizowania. Pokazał mi jak wiele można osiągnąć gdy ma się determinacje, odwagę i pewność siebie.

 

My dream is to go to New York ,it's typical and common dream, but I want to go there. I only know New York from papers, journals , I really want to feel on my own skin how it's like and find out what is New York.

Moim marzeniem jest pojechanie do Nowego Jorku, dość powszechne jak na dzisiejsze czasy, ale tam właśnie chciała bym pojechać. Nowy Jork znam z gazet, czasopism i zdjęć, chciałabym na własnej skórze przekonać się czym jest Nowy Jork.

niedziela, 14 października 2012

Autumn time


Finally, my long awaited October. Time to take out of the closet sweaters, scarves, gloves and boots for autumn. Temperature outside the windows makes to take wear coat or jacket. I can seem weird but I like autumn , I like these smells, rains , colors and the sun’s rays. It don’t overhelm me , neither I don’t complain about monotony and cold. I like to sit down just like that in free days with tea , book on couch and do nothing.
 
Nareszcie długo wyczekiwany przeze mnie październik. Czas wyciągnąć z szafy swetry, szaliki rękawiczki i jesienne buty. Za oknami temperatura która zmusza do ubrania płaszcza lub kurtki. Może wydam się dziwna, ale lubię jesień, lubię jej zapach kolory deszcze i promienie słońca. Nie przytłacza mnie monotonia ani nie narzekam na zimno. Lubię w wolne dni usiąść tak po prostu z herbatą i książką na kanapie i nic nie robić.

 
 
I do not know why people think that autumn is the worst time of the year. I think that is beautiful. As well as any other time of year, this also has its pros and cons. In the spring, flowers bloom, and the trees are getting green, but they are rain and bad weather, but in summer it is warm, and sometimes too warm in the winter snow falls which is a great attraction for the first few days, but then we got him enough, just as the autumn is beautiful in it that fall colored leaves are the last rays of the sun, and the disadvantage is that it is getting day by day every once colder and darker.
 
Nie wiem czemu ludzie uważają że jesień jest najgorszą porą roku. Ja uważam, że jest piękna. Zarówno jak inne pory roku ta też ma swoje wady i zalety. Na wiosnę kwiaty kwitną, a drzewa się zazieleniają, ale też są deszcze i załamania pogody, w lecie natomiast jest ciepło, a czasem nawet za ciepło, na zimę spada śnieg co jest niesamowitą atrakcją przez pierwsze dni, ale potem mamy go dostyć, tak samo na jesień piękne jest w niej to, że spadają kolorowe liście są ostatnie promienie słoneczne, a wadą jest to że zaczyna się robić z dnia na dzień co raz zimniej i ciemniej.