sobota, 29 grudnia 2012

Change something for better


Nem Year it's perfects time to change something for better. This is one of many chances when we have a possibility for making decisions. Some people decides for only one New Year resolution but I thought that every month I'm gonna challange myself for making everything better. But my main resolution for New Year is to be more organised. I think that it's great time to learn how to manage my time and of cours money(with that is very bad)

Nowy rok to doskonały okres na to aby zmienić coś na lepsze. To jedna z niewielu okazji kiedy mamy możliwość podjąć decyzję zmian. Jedni raz do roku decydują się na jedno noworoczne postanowienie, a ja pomyślałam, że co miesiąc będę stawiała sobie wyzwania aby było lepiej. Lecz moim głównym postaniowieniem noworoczny jest to żebym stała się zorganizowana. Myślę, że to doskonały czas na to abym nauczyła się gospodarować czasem i rzecz jasna pieniędzmi (z czym jest cienko).


End of the year is summation of the whole 366 days.What caused smile on our faces?What we haven't done? What mistakes we did? Do we regret something?Who we met? I think it's good to sum whole year because You can avoid mistakes You've done.  I wish for everyone that this year will be better, to your provisions finally be applied in the implementation and that you fulfill your  dreams! :)

Zakończenie roku to podsumowanie całych 366 dni. Co sprawiało na naszych twarzach uśmiech? Czego nie zrobiliśmy? Jakie popełniliśmy błędy? Czy czegoś żałujemy? Kogo poznaliśmy?. Myślę że warto jest podsumować sobie cały rok, ponieważ uniknie się tych samych błędów. Każdemu życzę aby ten rok był lepszy, żeby wasze postanowienia weszły w realizację i żebyście spełniali marzenia! :)

niedziela, 16 grudnia 2012

Scottish skirt

Sometimes we meet certain people in our lives, sometimes they are not able to be liked by us. Their behavior or their appearance scares us from them or blocking us to accept them. I'm pretty recognizable person in school, I'm not like the others I stand out, and people that are standing out at my school it’s I can say small group. By nature I am a quiet person who likes no conflicts, and people still have a negative opinion of me-why? - Because I'm different. In those days it’s even hard to be original and be yourself , because either people do not like it, or so they are into something that you bring that they are copying it. At some point when they realize that they are no better they start to compete at any cost. That is the reality.

Czasami napotykamy pewne osoby w naszym życiu, czasami ich nie jesteśmy w stanie polubić. Ich zachowanie, ich wygląd nas odstrasza bądź jest to dla nas nie do przyjęcia. Jestem dość rozpoznawalną osobą w szkole, nie jestem jak inni wyróżniam się, a takich osób w mojej szkole jest bardzo mało. Z natury jestem cichą osobą, nie lubiącą konfliktów, a mimo to ludzie mają o mnie negatywne zdanie –czemu? – ponieważ jestem inna. W tych czasach już nawet trudno być oryginalnym i sobą, bo albo ludziom się to nie podoba, albo tak im się podoba, że najzwyczajniej w świecie odgapiają. W pewnym momencie kiedy zdają sobie sprawę, że nie są lepsi to zaczynają rywalizować za wszelką cenę. Taka jest rzeczywistość.

 
Last time I watched show of Chanel (http://www.youtube.com/watch?v=lyowoW0OwtA)where appeared in it the elements of the tartan, once I added an entry with a Scottish skirt, so I would say I was ahead of the fashion world I'm laughing even that Karl Lagerfeld was inspired by me - haha of course it's just a dream
 
Ostatnio oglądałam pokaz Chanel (http://www.youtube.com/watch?v=lyowoW0OwtA) pojawiły w nim się elementy w szkocką kratkę, kiedyś dodałam wpis ze szkocką spódniczką, więc mogę śmiało powiedzieć że wyprzedziłam świat mody  Śmieję się nawet, że Karl Lagerfeld zainspirował się mną – haha oczywiście to tylko marzenia